Tariffer och taxor
Styrelsen har fattat beslut om oförändrade taxor för år 2019.

Villataxan från 1 mars 2015. Gäller även år 2019.
Den fasta avgiften för villakunder är 4 000 kronor och energiavgiften är 74,4 öre/kWh inklusive moms. Genomsnittsvillan i kommunen förbrukar 22 000 kWh och då blir kostnaden för denna villa 20 363  kronor och den totala kostnaden utslaget per kWh blir då 92,5 öre.

Normaltaxan 2019 och tills vidare för flerbostadshus och lokaler (oförändrad sedan år 2013)
Den fasta avgiften är 3 300 kronor och inklusive moms 4 125 kronor. Energipriset är 59,4 öre per kWh och inklusive moms 74,25 öre/kWh. Effektuttaget beräknas och kostnaden är 516 kr/kW och inklusive moms är denna kostnad 645 kronor.

Fjärrvärmeinstallation småhus
52 000 kronor kostar en vanlig villainstallation av fjärrvärme. Utav detta beräknas 7 000 kronor att erhållas via rotavdrag så nettokostnaden beräknas till 45 000 kronor.
Se vidare skatteverkets hemsida eller kontakta Munkfors Energi AB Gladys Persson tfn 0563-54 10 24 eller 070-699 20 46.

Fjärrvärmeinstallation flerbostadshus och lokaler
Anslutningar till fjärrvärmenätet för flerbostadshus och lokaler sker till självkostnadspris.

Självriskelimineringsförsäkring
Munkfors Energi har tecknat en självriskelimineringsförsäkring via Värmek  för villakunder. Försäkringen täcker självrisken, upptill 5 000 kronor,  i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Se vidare information Sinfras hemsida.  Du kan även kontakta Munkfors Energi för ytterligare information i detta.

Kundavtal för leverans av fjärrvärme
Avtal för leverans av fjärrvärme tecknas med fastighetsägaren.

Fjärrvärmelagen
Sedan juli 2008 gäller en ny fjärrvärmelag i Sverige som stärker kunden gentemot fjärrvärmeleverantören. För att ändrade villkor, exempelvis prishöjningar ska börja gälla ska kunden i fortsättningen underrättas om de ändrade villkoren senast två månader innan ändringen träder i kraft. Den nya lagen innehåller bland annat krav på uppgifter om hur priser bestäms och var kunder och allmänhet kan finna information om priser. Prisinformation, förhandling, medling och uppsägningsrätt är nya begrepp i lagen. Mer information om den nya lagen kan man få på bland annat Energimarknadsinspektionens hemsida:  www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Fjarrvarme