Miljöpolicy

Miljöpolicy

 Munkfors Energi AB skall i sin verksamhet som leverantör av fjärrvärme och elkraft visa tydliga miljöhänsyn med strävan att minimera miljöbelastningen.

Detta uppnås genom att vi ska:

  • Verka för att koldioxidutsläppen minskas genom ytterligare anslutning av idag oljeeldande kunder till vårt distributionsnät
  • Verka för att användandet av el som uppvärmningskälla av bostäder minskas genom att samarbeta med andra entreprenörer i konvertering av bostäder till fjärrvärmeuppvärmning
  • Ställa miljökrav på leverantörer och samarbetspartners
  • I möjligaste mån använda bränslen som minskar den totala miljöbelastningen
  • Redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan
  • Delta i och följa utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energilösningar
  • Se på för verksamheten gällande lagstiftning och andra krav och åtaganden inom miljöområdet som minimikrav
  • Verka för kretsloppsanpassning där resurser och restprodukter hanteras på ett miljöriktigt sätt

Munkfors 2011-07-30